Privacy

Definities

Privacybeleid: dit privacybeleid Gebruiker: deelnemers, vrijwilligers, leveranciers en medewerkers Verantwoordelijke: Stichting U-Battle Run, Beeckendaal 60, 5221 PM ’s-Hertogenbosch, [info@u-battle-run.nl](mailto:info@u-battle-run.nl), KvK nummer 68123434

Algemeen

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Stichting U-Battle Run de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
De persoonsgegevens die door Stichting U-Battle Run worden verwerkt zijn NAW gegevens (naam, adres, Woonplaats) geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer (IBAN), personalia van ouders/verzorgers bij minderjarige deelnemers

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 • Stichting U-Battle Run verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de inschrijving voor deelname, opgave als vrijwilliger of als sponsor aan de Stichting U-Battle Run heeft doorgegeven.
 • Stichting U-Battle Run gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan de Stichting U-Battle Run heeft verstrekt: inschrijving via het registratiesysteem UVP, Doorbetalers ivm incasso en voor deelnemers die geen lid zijn van survivalbond Nederland ivm verzekering. Stichting U-Battle Run gebruikt je naam en e-mail adres om je middels een nieuwsbrief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen/ nieuws mbt de U-Battle Run.
 • Als de Gebruiker Stichting U-Battle Run om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Stichting U-Battle Run de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 • Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Stichting U-Battle Run de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden. Afmelden kan via de afmeldlink.

Minderjarigen

 • In sommige gevallen vraagt Stichting U-Battle Run expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Stichting U-Battle Run. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Stichting U-Battle Run verzoeken verstrekte gegevens aan te passen of te verwijderen.

Doorgifte aan derden

 • Stichting U-Battle Run zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
 • de doorgifte geschiedt aan een door Stichting U-Battle Run voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Stichting U-Battle Run een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
 • Stichting U-Battle Run op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

 • De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Stichting U-Battle Run bereiken op [info@u-battle-run.nl](mailto:info@u-battle-run.nl) o.v.v. Privacy-statement. Er kan gevraagd worden om een kopie van een legitimatiebewijs. Het is dan van belang dat u bij het verstrekken van de kopie het BSN, document identificatienummer en de Machine readable zonen, zwart en of onleesbaar maakt. Maak hiervoor bijvoorbeeld gebruik van de APP van de rijksoverheid KopieID.
 • Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink onder elke nieuwsbrief.

Beveiliging

 • Stichting U-Battle Run heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle medewerkers van Stichting U-Battle Run die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op de handhaving wordt strikt toegezien, omdat u ten alle tijden moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen.

Wijzigingen in het Privacybeleid

 • Stichting U-Battle Run behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Stichting U-Battle Run adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 18 december 2018