Wedstrijdreglement

De U-Battle Run (Survivalrun ’s-Hertogenbosch) wordt georganiseerd onder auspiciën van de Survivalrun Bond Nederland (S.B.N.). Het [Deelnemers & wedstrijdreglement Survivalrun Bond Nederland ] (https://survivalrunbond.nl) als basis gehanteerd met daarop aanvullend reglement U-Battle Run.

Algemene voorwaarden

 • Deelname aan de run gebeurt op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade/letsel voortvloeiende uit deze run.
 • Door akkoord aan te geven op het inschrijfformulier heeft de deelnemer aan dit evenement, de organisatie en haar medewerkers van elke aansprakelijkheid voor schade en/of letsel gevrijwaard die ontstaat bij deelname.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van het inschrijfformulier en heeft daarbij ook de juiste leeftijd op de dag van de run voor de categorie waarvoor hij of zij zich inschrijft.
 • Deelname is alleen mogelijk als het inschrijfgeld volledig is voldaan en men akkoord is gegaan met het deelnemers en wedstrijdreglement van de Survivalbond Nederland en het aanvullende reglement van de U-Battle Run.
 • Als bij controle blijkt dit niet het geval is dan wordt men uitgesloten van deelname.
 • Men is verplicht zich te legitimeren bij twijfel met een geldig identiteitsbewijs op de wedstrijddag bij de wedstrijdcommissie.
 • De organisatie draagt tijdens de run zorg voor de eerste medische verzorging van kwetsuren van de lopers, indien daarna medische verzorging door andere instanties (ziekenhuizen) noodzakelijk blijkt, zullen de betrokkenen door de organisatie verwezen worden waar men deze kan vinden in ‘s-Hertogenbosch.
 • Op het parcours zijn mobiele EHBO-ers aanwezig, indien u het parcours niet kunt vervolgen kunt u dit melden, wachten en opgehaald worden. Bij het voortijdig verlaten van de run, de wedstrijd commissie hiervan op de hoogte brengen.
 • Protesten naar aanleiding van het in strijd handelen met het wedstrijdreglement door een deelnemer, dienen schriftelijk te worden kenbaar gemaakt bij de wedstrijdleiding. Tot een half uur na binnenkomst van een deelnemer, kan door de deelnemer protest worden ingediend.
 • De beslissing van de wedstrijdleiding is, na de betrokken partijen te hebben gehoord, bindend en er kan geen verweer tegen worden gevoerd.
 • De officiële einduitslag zal door de wedstrijdleiding binnen een uur na afloop van de wedstrijd bekend worden gemaakt. Over de einduitslag wordt geen discussie gevoerd.
 • Waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet wordt door de wedstrijdleiding een beslissing genomen.
 • Restitutie van het inschrijfgelden is niet mogelijk.
 • De organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het evenement af te gelasten of stil te leggen.

Portretrecht

  De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is.
 • Foto’s zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld en niet voor commerciële doeleinden buiten de U-Battle Run worden gebruikt.

Parcours

 • Men is verplicht het gehele parcours te volgen.
 • Deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen.
 • Het gehele parcours is met rood/wit lint aangegeven. Waar geen lint staat dient u de gewone weg te volgen. Indien geen richting “aangegeven” = weg vervolgen = rechtdoor!
 • Op enkele plaatsen kruist het parcours de openbare weg. Deze plaatsen zijn bemand door verkeersregelaars. Deelnemers dienen de aanwijzingen van deze verkeersregelaars strikt op te volgen.
 • Op het parcours zijn ook afrasteringen aanwezig, deze dienen op de aangegeven plek overklommen te worden om schade aan de afrastering en uzelf te voorkomen.
 • Deelnemers zijn niet verplicht een hindernis te nemen die in hun ogen niet veilig is. Bij het niet of gedeeltelijk nemen van een hindernis wordt een straftijd van 1 uur bijgeteld.
 • Bij afwijken van het parcours en/of doorlopen bij een hindernis wordt een straftijd van 1 uur bijgeteld.
 • Hulp van deelnemers is toegestaan bij het nemen van een hindernis, hulp van derden is niet toegestaan. Het is toegestaan elkaar bij het uitvoeren v/d opdracht cq. nemen v/d hindernis te helpen dit is van toepassing op de groepsrun en de recreanten. Deelnemers van de kwalificatie run en wedstrijdlopers mogen niet geholpen worden.
 • Als deelnemer bij een hindernis opgehouden wordt door een langzamere voorganger dan dient u in aankomst volgorde te wachten met het nemen van die hindernis. Achterblijvers van eerder gestarte groepen/deelnemers dienen snellere deelnemers vrije doorgang te verlenen.
 • Indien u de run niet voltooit dient u zich af te melden om te voorkomen dat u zoek raakt.